Nuff

0 0

Twój koszyk jest pusty

Ochrana osobních údajů

domů Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí, aby Prodávající pro účely uzavření a plnění Smlouvy, jakož i pro účely nabízení obchodu nebo služeb, shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Kupujícího – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, číslo bankovního účtu a kontaktní údaje jako např. e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Ochrana osobních údajů Kupujících – fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen “ZoOOÚ”]. Požádá-li Kupující – fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Kupující – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a příp. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Kupující odesláním objednávky souhlasí s poskytnutím a zpracováním výše uvedených osobních údajů Prodávajícím pro výše uvedené účely, a to po dobu od odeslání objednávky až do pěti let od skončení účinnosti Smlouvy. V případě, že nedojde k uzavření Smlouvy, je souhlas udělen na dobu pěti let od odeslání objednávky Kupujícím – fyzickou osobou. Kupující – fyzická osoba bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZoOOÚ, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli u Prodávajícího odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může Kupující – fyzická osoba na Prodávajícího obrátit za účelem sjednání nápravy a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, www.uoou.cz.

2. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího vyjma případů, kdy budou osobní údaje zpřístupněny z důvodu plnění Smlouvy (např. údaje budou poskytnuty dopravci Zboží). I v takovém případě budou předány jen nezbytné osobní údaje, přičemž Kupující s předáním (zpřístupněním) těchto svých osobních údajů souhlasí.

 

Cookies


Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.