Nuff

0 0

Twój koszyk jest pusty

Obchodní podmínky

domů Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky č. 2014/001 [dále jen „OP“] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany Jiřího Rusze, sídlem Návsí 1084, 739 92, Návsí, identifikační číslo: 76501183, [dále jen „Prodávající“] právnickým nebo fyzickým osobám [dále jen „Kupující“]. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.

2. Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího na internetové adrese www.nuffwear.cz [dále jen „Zboží“].

3. Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „OZ“], a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; není-li však Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak.

4. OP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem realizace dodávky Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží.

5. Odesláním objednávky ze serveru www.nuffwear.cz (prostřednictvím e-shopu) [dále také jen „Internetové stránky“ nebo „e-shop“] Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. Zároveň tímto akceptuje cenu Zboží včetně případné ceny za dopravu Zboží do místa dodání.

6. Ustanovení těchto OP nemají za cíl vyloučit či jakkoli omezit práva Kupujícího, a to především Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 OZ, jejichž smluvní vyloučení či omezení právní předpisy nepřipouštějí. Pokud by některé ustanovení těchto OP mělo vést k vyloučení či omezení práv či práva dle předchozího souvětí, takové ustanovení se na Smlouvou založený vztah neuplatní a bude postupováno dle příslušného právního předpisu.

7. Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, a to v elektronické podobě. Smlouva je po jejím uzavření Prodávajícím archivována, přičemž na písemnou žádost Kupujícího mu bude zaslána některým z prostředků komunikace na dálku. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v e-shopu. Již neúčinné verze OP jsou Prodávajícím archivovány a nejsou veřejně dostupné v e-shopu.

8. Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy a při případné následné komunikaci. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití e-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

9. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku užití e-shopu v rozporu s jeho určením.

II. Uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím. Kupující může Zboží objednat pouze vyplněním a odesláním internetového formuláře v e-shopu podle platné nabídky Prodávajícího zveřejněné na jeho Internetových stránkách. Každá objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje: (a) identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu jméno a příjmení (název/firma), datum narození (identifikační číslo), adresa bydliště (sídla), emailovou adresu, telefonní číslo; (b) identifikaci Zboží dle aktuální nabídky Prodávajícího; (c) požadované množství Zboží; (d) cenu Zboží dle aktuálního ceníku Prodávajícího, který je zveřejněn na Internetové adrese; (e) místo dodání, přičemž nebude-li místo dodání Zboží uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště (sídla) Kupujícího; pro případ určení jiného místa dodání, než které je označeno jako bydliště (sídlo), je nutno uvést i kontaktní osobu zmocněnou k převzetí Zboží v tomto místě; (f) volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání (tj. zpravidla poštovným). Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce, přičemž se zavazuje, že tyto údaje budou odpovídat skutečnosti. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku nijak reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Jestliže Prodávající uzná objednávku jako řádnou, je povinen postupovat dále v souladu s těmito OP.

2. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu její doručení neprodleně potvrdit, a to prostřednictvím emailu odeslaného na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Okamžikem doručení Kupujícímu potvrzení o doručení objednávky dle předchozí věty je uzavřena Smlouva.

4. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část či od Smlouvy odstoupit v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku.

III. Dodání zboží

1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště (sídla) Kupujícího uvedeného v objednávce. Kupující může v rámci objednávky určit jiné místo dodání Zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště (sídla). V takovém případě Kupující uvede v objednávkovém formuláři toto jiné místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí Zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.

2. Obvyklá lhůta pro dodání Zboží v rámci České republiky činí 5 pracovních dnů od akceptace objednávky. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím, a proto v některých případech může být dodací lhůta delší, přičemž o přibližné délce takové lhůty bude Kupující Prodávajícím pomocí prostředků elektronické komunikace při akceptaci objednávky nebo bez zbytečného odkladu po této akceptaci vyrozuměn. Kupující bere na vědomí, že v případě úhrady kupní ceny Zboží prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu výše uvedené dodací lhůty počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci).

3. Prodávající má právo zvolit způsob dopravy z možností uvedených na Internetových stránkách. Realizace přepravy bude z pravidla probíhat prostřednictvím externí přepravní společnosti nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.

4. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

5. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující se zároveň zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@nuffwear.cz, popřípadě telefonicky na čísle +420 775 301 378.

6. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (přepravci / držiteli poštovní licence); stanoví-li však v případě Kupujících-spotřebitelů kogentní právní normy pozdější okamžik přechodu nebezpečí škody, přechází na tyto Kupující nebezpečí škody až právními předpisy stanoveným okamžikem. Je-li Zboží přebíráno Kupujícím přímo od Prodávajícího, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem jeho předání. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

7. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení, kdy a kde je možné si Zboží převzít. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li Kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence.

8. Spolu s objednaným Zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného Zboží, návod k obsluze. Při dodání Zboží bude Kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Tato faktura bude zpravidla uvnitř doručované zásilky.

9. Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude uhrazena kupní cena, jakož i cena dopravy, nebo jejich část.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena vždy u jednotlivého Zboží v e-shopu, a která je aktuální (platná) ke dni objednání Zboží. Kupní cena Zboží je uváděna vždy s  DPH v zákonné výši. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání, nebude-li sjednán osobní odběr Zboží Kupujícím ve skladu Prodávajícího. Výše ceny dopravy je taktéž uvedena u každého jednotlivého Zboží, přičemž je zobrazena i ve virtuálním nákupním košíku. Jedná se však o cenu dopravy na území České republiky, pokud by mělo být Zboží doručováno do zahraničí, bude cena dopravy sjednána individuálně.

2. Změny cen Zboží jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemají vliv na cenu Zboží, jehož dodání již bylo na základě objednávky Kupujícího Prodávajícím akceptováno, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. Změna cen Zboží je účinná jejím zveřejněním na Internetové adrese, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak.

3. Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) je možná (a) při dodání/převzetí Zboží v hotovosti k rukám smluvního přepravce nebo držitele poštovní licence, přičemž tato možnost je dána pouze v případě, že cena objednaného Zboží nepřevyšuje celkovou částku 50 000,- Kč; (b) bezhotovostně na účet Prodávajícího, který bude uveden v potvrzení objednávky v případě, že Kupující ve své objednávce zvolí tento způsob platby nebo cena přesáhne výše uvedenou částku, přičemž v tomto případě je nutno ve zprávě pro příjemce platby uvést jméno a příjmení (název/firmu) Kupujícího a číslo objednávky. Bude-li kupní cena hrazena bezhotovostně, není Prodávající povinen Zboží odeslat dříve, než bude kupní cena v plné výši uhrazena.

4. Kupní cena se v případě bezhotovostního převodu považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Kupní cena, jejíž úhrada je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána v hotovosti, se považuje za uhrazenou okamžikem jejího předání zaměstnanci držitele poštovní licence, zaměstnanci smluvního přepravce nebo Prodávajícímu.

V. Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré nabízené Zboží je nové, a poskytuje Kupujícímu na toto Zboží záruku v délce dvou let od jeho dodání.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme,

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. To neplatí, pokud se jedná o vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, jenž není spotřebitelem.

4. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným použitím, neodborným zacházením a/nebo montáží (instalací), jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami. Předmětem záruky není rovněž běžná údržba, kterou je Kupující v závislosti na druhu Zboží povinen provádět, nebo opotřebení během užívání Zboží.

5. Kupující je povinen v záruční době vady reklamovat u Prodávajícího nejlépe písemně, a to neprodleně po jejich zjištění. Obsahem reklamace musí být vždy popis vadného zboží včetně reklamované vady. Pro uplatnění reklamace je Kupující oprávněn využít reklamační formulář zveřejněný v e-shopu.

6. Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, má, v případě že Zboží má vady, právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může dotčený Kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. V dalších podrobnostech platí ustanovení § 2169 OZ. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v písemné reklamaci.

7. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, určuje způsob, jakým bude oprávněná reklamace, Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, Prodávající.

8. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas a ve stanovené lhůtě. V případě, že bude reklamace vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny, a to spolu s jeho příslušenstvím (příslušenstvím není obal či krabice, ve které bylo Zboží zabaleno).

9. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím spotřebitel.

10. Není-li pro případy, kdy to OZ umožňuje, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak  použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ a ustanovení § 2165 – 2174 OZ. Je-li Kupujícím spotřebitel, uplatní se také příslušná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

VI. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1. Kupující, kteří jsou spotřebitelem, mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží, a to i bez uvedení důvodu či jakékoli sankce. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu pouze skutečně vynaložených nákladů dle OZ. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být v uvedené lhůtě odesláno na adresu sídla Prodávajícího (viz adresa uvedená v článku I. těchto OP). Pro odstoupení od Smlouvy mohou spotřebitelé využít formulář, který je zveřejněn na Internetových stránkách.

2. Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat Prodávajícímu na adresu jeho sídla nepoškozené a nepoužité Zboží, jež bylo předmětem Smlouvy, od níž Kupující odstoupil. Toto Zboží může rovněž Kupující na předmětné adrese předat Prodávajícímu osobně.

3. Kromě případu uvedených v prvním odstavci tohoto článku může kterákoli Strana od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případech sjednaných ve Smlouvě, tj. i v případech uvedených v těchto OP, nebo v případech stanovených právními předpisy.

4. Odstoupí-li kterákoli Strana od Smlouvy, jsou si Smluvní strany povinny vydat to, co na základě Smlouvy bylo plněno. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou finanční částku (všechny Kupujícím uhrazené finanční prostředky včetně nákladů na dodání) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení

VII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí, aby Prodávající pro účely uzavření a plnění Smlouvy, jakož i pro účely nabízení obchodu nebo služeb, shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Kupujícího – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, číslo bankovního účtu a kontaktní údaje jako např. e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Ochrana osobních údajů Kupujících – fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen “ZoOOÚ”]. Požádá-li Kupující – fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Kupující – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a příp. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Kupující odesláním objednávky souhlasí s poskytnutím a zpracováním výše uvedených osobních údajů Prodávajícím pro výše uvedené účely, a to po dobu od odeslání objednávky až do pěti let od skončení účinnosti Smlouvy. V případě, že nedojde k uzavření Smlouvy, je souhlas udělen na dobu pěti let od odeslání objednávky Kupujícím – fyzickou osobou. Kupující – fyzická osoba bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZoOOÚ, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli u Prodávajícího odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může Kupující – fyzická osoba na Prodávajícího obrátit za účelem sjednání nápravy a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, www.uoou.cz.

2. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího vyjma případů, kdy budou osobní údaje zpřístupněny z důvodu plnění Smlouvy (např. údaje budou poskytnuty dopravci Zboží). I v takovém případě budou předány jen nezbytné osobní údaje, přičemž Kupující s předáním (zpřístupněním) těchto svých osobních údajů souhlasí.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy.

2. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.

3. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

4. Tyto OP jsou platné a účinné od 24.11.2015.