Nuff

0 0

Twój koszyk jest pusty

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJOV

Kupujúci súhlasí, aby predávajúci pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, ako aj pre účely ponuky obchodu alebo služieb, zhromažďoval, spracovával a uchovával osobné údaje kupujúceho - fyzickej osoby, a to najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu a kontaktné údaje ako napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo a pod Ochrana osobných údajov kupujúcich - fyzických osôb bude technicky a organizačne zabezpečená v súlade so zákonom č 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov [ďalej len "ZoOOÚ"]. Ak požiada kupujúci - fyzická osoba o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci mu túto informáciu bez zbytočného odkladu za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie poskytne. Kupujúci - fyzická osoba, ktorý zistí alebo sa bude domnievať, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s jeho ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so ZoOOÚ, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie a príp. požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s poskytnutím a spracovaním vyššie uvedených osobných údajov predávajúcim na vyššie uvedené účely, a to po dobu od odoslania objednávky až do piatich rokov od skončenia účinnosti zmluvy. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy, je súhlas udelený na dobu piatich rokov od odoslania objednávky kupujúcim - fyzickou osobou. Kupujúci - fyzická osoba berie na vedomie, že má práva podľa § 11 a 21 ZoOOÚ, tj najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek u predávajúceho odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže kupujúci - fyzická osoba na predávajúceho obrátiť za účelom zjednanie nápravy a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Praha 7 , Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, www.uoou.cz.